Frank­furt am Main / Muse­um Ange­wand­te Kunst (S)

Im Jahr des Och­sen: Erfor­schung der Samm­lung Carl Cords

Datum: 14.04.2021

Ver­an­stal­tungs­art:
(S) = Social Media

Ver­an­stal­tungs­for­mat:
Online

The­ma­tik:
Kul­tur­gut aus kolo­nia­len Kontexten
NS-ver­fol­gungs­be­ding­ter Entzug

Muse­um Ange­wand­te Kunst

Adres­se:
Schau­main­kai 17
60594 Frank­furt am Main

Betei­lig­te Person(en):
Dr. Katha­ri­na Weiler